بیش خرید و بیش فروش

2022/08/14

تعریف

منظور از بیش خرید، تمایل بازار برای پرداخت بهایی بیش از قیمت چند وقت اخیر است.
منظور از بیش فروش نیز تمایل بازار برای فروش به بهایی کمتر از قیمت چند وقت اخیر است.

تبادل نظر