سرمایه گذاری

2022/08/12

تعریف

سرمایه گذاری به معنی اختصاص دادن پول به انتظار کسب سود در آینده است.

هر نوع سرمایه گذاری دوره انتظار، ریسک و سود متفاوتی دارد.

انواع سرمایه گذاری

  • سپرده بانکی
  • اوراق بدهی
  • کالای فیزیکی
  • ارز رسمی
  • ارز دیجیتال
  • اموال غیر منقول
  • صندوق های سرمایه گذاری
  • سهام
  • ابزارهای مالی بورس

نکات کلیدی

در هر سرمایه گذاری باید دقت کرد که میزان سود دریافتی از میزان تورم مورد انتظار بیشتر باشد!

منابع

تبادل نظر در مورد سرمایه گذاری