شاخص ذغال سنگ بورس

گروه استخراج زغال سنگ

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان