شاخص پیمانکاری بورس

شرکتی در این شاخص وجود ندارد!