شاخص پیمانکاری بورس

آخرین تغییرات

آخرین
اولین 919.7 0
بیشترین 919.7 0
کمترین 919.7 0
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 919.7
حجم معاملات 0
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته