شاخص حمل و نقل بورس

شرکتی در این شاخص وجود ندارد!