شاخص حمل و نقل بورس

آخرین تغییرات

آخرین
اولین 1125.2 0
بیشترین 1125.2 0
کمترین 1125.2 0
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 1125.2
حجم معاملات 0
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته