شاخص مالی بورس

آخرین تغییرات

1402/12/02 18:30:00
آخرین 1837244.8 0.05
اولین 1837258.04 0.05
بیشترین 1838321.83 0.11
کمترین 1837228.88 0.05
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 1836371.52
حجم معاملات 907044928
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته