زگلدشت - کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زگلدشت
نماد 30 رقمی کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
کد 5 رقمی نماد GDSZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3GDSZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
نام لاتین شرکت Golgasht Nemouneh
کد 4 رقمی شرکت GDSZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3GDSZ0006
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته