صغدیر505 - صکوک اجاره وکغدیر505-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صغدیر505
نماد 30 رقمی صکوک اجاره وکغدیر505-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AD3Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6AD030551
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک اجاره وکغدیر505-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Sokuk Ghadir505
کد 4 رقمی شرکت AD03
کد 12 رقمی شرکت IRB6AD030550
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
زیرگروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای