شگامرن - مجتمع پترو صنعت گامرون

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شگامرن
نماد 30 رقمی مجتمع پترو صنعت گامرون
کد 5 رقمی نماد PSGS1
کد 12 رقمی نماد IRO5PSGS0001
نوع اوراق شرکت های کوچک و متوسط
نام شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون
نام لاتین شرکت PetroSanat Gameron
کد 4 رقمی شرکت PSGS
کد 12 رقمی شرکت IRO5PSGS0009
بازار شرکتهای کوچک و متوسط فرابورس
کد تابلو 9
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود