صدوچرخ56 - صکوک مرابحه دوچرخ56-3ماهه 18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صدوچرخ56
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه دوچرخ56-3ماهه 18%
کد 5 رقمی نماد AD7Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6AD070561
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه دوچرخ56-3ماهه 18%
نام لاتین شرکت Sokuk M Docharch56
کد 4 رقمی شرکت AD07
کد 12 رقمی شرکت IRB6AD070564
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه سایر تجهیزات حمل و نقل
زیرگروه تولید موتوسیکلت