تملت - تامین سرمایه بانک ملت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تملت
نماد 30 رقمی تامین سرمایه بانک ملت
کد 5 رقمی نماد TMLT1
کد 12 رقمی نماد IRO1TMLT0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تامین سرمایه بانک ملت
نام لاتین شرکت Mellat Inv. Bank
کد 4 رقمی شرکت TMLT
کد 12 رقمی شرکت IRO1TMLT0007
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی