وسکاب - س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وسکاب
نماد 30 رقمی س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
کد 5 رقمی نماد SKBV1
کد 12 رقمی نماد IRO1SKBV0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
نام لاتین شرکت Banks Employees
کد 4 رقمی شرکت SKBV
کد 12 رقمی شرکت IRO1SKBV0008
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی