صملی412 - صکوک اجاره ملی412-6 ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صملی412
نماد 30 رقمی صکوک اجاره ملی412-6 ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AB5Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6AB054121
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک اجاره ملی412-6 ماهه18%
نام لاتین شرکت Sukuk Ejareh Melli
کد 4 رقمی شرکت AB05
کد 12 رقمی شرکت IRB6AB054123
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
زیرگروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای