مدیریت - س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مدیریت
نماد 30 رقمی س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
کد 5 رقمی نماد ISMZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3ISMZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
نام لاتین شرکت Inv. Srv. of CSPF
کد 4 رقمی شرکت ISMZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3ISMZ0003
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی