وحکمت - بیمه حکمت صبا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وحکمت
نماد 30 رقمی بیمه حکمت صبا
کد 5 رقمی نماد HSIP1
کد 12 رقمی نماد IRO7HSIP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه حکمت صبا
نام لاتین شرکت Hekmat Saba Ins
کد 4 رقمی شرکت HSIP
کد 12 رقمی شرکت IRO7HSIP0008
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه فعالیتهای مالی و اجرائی