ولراز - لیزینگ رازی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ولراز
نماد 30 رقمی لیزینگ رازی
کد 5 رقمی نماد RAZP1
کد 12 رقمی نماد IRO7RAZP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت لیزینگ رازی
نام لاتین شرکت Razi Leasing Co
کد 4 رقمی شرکت RAZP
کد 12 رقمی شرکت IRO7RAZP0005
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سایر واسطه گریهای مالی
زیرگروه لیزینگ مالی