آرام - صندوق س شاخصی آرام مفید

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی آرام
نماد 30 رقمی صندوق س شاخصی آرام مفید
کد 5 رقمی نماد ARAM1
کد 12 رقمی نماد IRT1ARAM0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س شاخصی آرام مفید
نام لاتین شرکت Aram Mofid ETF
کد 4 رقمی شرکت ARAM
کد 12 رقمی شرکت IRT1ARAM0002
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام