قهکمت - قندهکمتان‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی قهکمت
نماد 30 رقمی قندهکمتان‌
کد 5 رقمی نماد GHEG1
کد 12 رقمی نماد IRO1GHEG0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت قندهکمتان‌
نام لاتین شرکت Hegmatan Sugar
کد 4 رقمی شرکت GHEG
کد 12 رقمی شرکت IRO1GHEG0003
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه قند و شکر
زیرگروه تولید شکر