سیلام - سیمان‌ ایلام‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سیلام
نماد 30 رقمی سیمان‌ ایلام‌
کد 5 رقمی نماد SEIL1
کد 12 رقمی نماد IRO1SEIL0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان‌ ایلام‌
نام لاتین شرکت Ilam Cement
کد 4 رقمی شرکت SEIL
کد 12 رقمی شرکت IRO1SEIL0001
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ