زملارد - کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زملارد
نماد 30 رقمی کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
کد 5 رقمی نماد MAHZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3MAHZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
نام لاتین شرکت Malard AGRI&Husb
کد 4 رقمی شرکت MAHZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3MAHZ0004
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی