صرازی505 - صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صرازی505
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AD4Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6AD040551
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Sokuk Kerazi
کد 4 رقمی شرکت AD04
کد 12 رقمی شرکت IRB6AD040559
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه