فجهان062 - مرابحه جهان فولاد-آرمان060501

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فجهان062
نماد 30 رقمی مرابحه جهان فولاد-آرمان060501
کد 5 رقمی نماد JH021
کد 12 رقمی نماد IRB3JH020651
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه جهان فولاد-آرمان060501
نام لاتین شرکت S.Jahan2MRB270723
کد 4 رقمی شرکت JH02
کد 12 رقمی شرکت IRB3JH020650
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه