کاریز - بیمه زندگی کاریزما50%تادیه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کاریز
نماد 30 رقمی بیمه زندگی کاریزما50%تادیه
کد 5 رقمی نماد CMIZ1
کد 12 رقمی نماد IRO7CMIZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه زندگی کاریزما50%تادیه
نام لاتین شرکت Charisma Insur.
کد 4 رقمی شرکت CMIZ
کد 12 رقمی شرکت IRO7CMIZ0007
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه بیمه زندگی