گواهی ظرفیت - گواهی ظرفیت نقدی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گواهی ظرفیت
نماد 30 رقمی گواهی ظرفیت نقدی
کد 5 رقمی نماد CO011
کد 12 رقمی نماد IRBZCO010001
نوع اوراق گواهی ظرفیت
نام شرکت گواهی ظرفیت نقدی
نام لاتین شرکت Cash Capacity Cert
کد 4 رقمی شرکت CO01
کد 12 رقمی شرکت IRBZCO010002
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
زیرگروه تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم