واحیا - م .صنایع و معادن احیاء سپاهان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی واحیا
نماد 30 رقمی م .صنایع و معادن احیاء سپاهان
کد 5 رقمی نماد VHYP1
کد 12 رقمی نماد IRO7VHYP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت م .صنایع و معادن احیاء سپاهان
نام لاتین شرکت Ehya Sepahan Co
کد 4 رقمی شرکت VHYP
کد 12 رقمی شرکت IRO7VHYP0003
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی