اخزا107 - اسنادخزانه-م7بودجه01-040714

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا107
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م7بودجه01-040714
کد 5 رقمی نماد TR121
کد 12 رقمی نماد IRB3TR120471
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م7بودجه01-040714
نام لاتین شرکت TreasuryBill251006
کد 4 رقمی شرکت TR12
کد 12 رقمی شرکت IRB3TR120472
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی