وتوسم - سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وتوسم
نماد 30 رقمی سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
کد 5 رقمی نماد TMEL1
کد 12 رقمی نماد IRO1TMEL0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
نام لاتین شرکت Tosee Melli Inv
کد 4 رقمی شرکت TMEL
کد 12 رقمی شرکت IRO1TMEL0004
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی