دتولید - داروسازی تولید دارو

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دتولید
نماد 30 رقمی داروسازی تولید دارو
کد 5 رقمی نماد DTDZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3DTDZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت داروسازی تولید دارو
نام لاتین شرکت Tolid Daroo
کد 4 رقمی شرکت DTDZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3DTDZ0008
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی