صاف فیلم52 - مرابحه صاف فیلم کارون051116

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صاف فیلم52
نماد 30 رقمی مرابحه صاف فیلم کارون051116
کد 5 رقمی نماد FI021
کد 12 رقمی نماد IRB3FI0205B1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه صاف فیلم کارون051116
نام لاتین شرکت SaafFilm2MRB270205
کد 4 رقمی شرکت FI02
کد 12 رقمی شرکت IRB3FI0205B2
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه