غرب06 - مرابحه پدیده شیمی غرب 14060704

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غرب06
نماد 30 رقمی مرابحه پدیده شیمی غرب 14060704
کد 5 رقمی نماد PS2Q1
کد 12 رقمی نماد IRB3PS020671
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه پدیده شیمی غرب 14060704
نام لاتین شرکت GharbMRB270926
کد 4 رقمی شرکت PS02
کد 12 رقمی شرکت IRB3PS020675
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه