صحافظ512 - صکوک اجاره کحافظ512-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صحافظ512
نماد 30 رقمی صکوک اجاره کحافظ512-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AE421
کد 12 رقمی نماد IRB6AE4205C1
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک اجاره کحافظ512-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Sokuk Ijarah512
کد 4 رقمی شرکت AE42
کد 12 رقمی شرکت IRB6AE4205C9
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه کاشی و سرامیک
زیرگروه تولید گل و سرامیک ساختمانی