خبازرس - بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خبازرس
نماد 30 رقمی بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
کد 5 رقمی نماد IEIP1
کد 12 رقمی نماد IRO7IEIP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
نام لاتین شرکت Iran Ind.Eng.Insp.
کد 4 رقمی شرکت IEIP
کد 12 رقمی شرکت IRO7IEIP0003
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
زیرگروه تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی