غدیر05 - اجاره غدیرایرانیان14050114

آخرین تغییرات

1402/11/23 12:53:00
آخرین قیمت 1053000.0000 4.98
اولین قیمت 1053000.0000 4.98
بیشترین قیمت 1053000.0000 4.98
کمترین قیمت 1053000.0000 4.98
قیمت پایانی 1053000.0000 4.98
قیمت پایانی روز قبل 1003070.0000
حداکثر قیمت مجاز 1053220.0000 5
حداقل قیمت مجاز 952920.0000 -5
تعداد معاملات 1
حجم معاملات 200000
ارزش معاملات 210600000000.0000
میانگین حجم ماه 9091

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 200000
حجم فروش 0 200000
تعداد خرید 0 1
تعداد فروش 0 1

شناسه سهام

نماد فارسی غدیر05
نماد 30 رقمی اجاره غدیرایرانیان14050114
کد 5 رقمی نماد GR1Q1
کد 12 رقمی نماد IRB3GR010511
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اجاره غدیرایرانیان14050114
نام لاتین شرکت GhadirIJR260403
کد 4 رقمی شرکت GR01
کد 12 رقمی شرکت IRB3GR010512
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک اجاره