حتوکا - حمل‌ونقل‌توکا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی حتوکا
نماد 30 رقمی حمل‌ونقل‌توکا
کد 5 رقمی نماد HTOK1
کد 12 رقمی نماد IRO1HTOK0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت حمل‌ونقل‌توکا
نام لاتین شرکت Tuka Trans.
کد 4 رقمی شرکت HTOK
کد 12 رقمی شرکت IRO1HTOK0000
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه حمل و نقل بار زمینی