تفارس - تامین سرمایه خلیج فارس

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:30:00
آخرین قیمت 3000.0000 -0.76
اولین قیمت 2933 -2.98
بیشترین قیمت 3004.0000 -0.63
کمترین قیمت 2933.0000 -2.98
قیمت پایانی 2973 -1.65
قیمت پایانی روز قبل 3023
حداکثر قیمت مجاز 3113.00 2.98
حداقل قیمت مجاز 2933.00 -2.98
تعداد معاملات 292
حجم معاملات 13418068
ارزش معاملات 39886594207
میانگین حجم ماه 15564252

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 1378409 12039659
حجم فروش 11518068 1900000
تعداد خرید 16 2
تعداد فروش 45 1

شناسه سهام

نماد فارسی تفارس
نماد 30 رقمی تامین سرمایه خلیج فارس
کد 5 رقمی نماد PGOP1
کد 12 رقمی نماد IRO7PGOP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تامین سرمایه خلیج فارس
نام لاتین شرکت Persian Golf Inv.
کد 4 رقمی شرکت PGOP
کد 12 رقمی شرکت IRO7PGOP0004
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی