تفارس - تامین سرمایه خلیج فارس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تفارس
نماد 30 رقمی تامین سرمایه خلیج فارس
کد 5 رقمی نماد PGOP1
کد 12 رقمی نماد IRO7PGOP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تامین سرمایه خلیج فارس
نام لاتین شرکت Persian Golf Inv.
کد 4 رقمی شرکت PGOP
کد 12 رقمی شرکت IRO7PGOP0004
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی