تملی808 - تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تملی808
نماد 30 رقمی تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98
کد 5 رقمی نماد TM221
کد 12 رقمی نماد IRO6MELZ9881
نوع اوراق تسهیلات فرابورس
نام شرکت تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98
نام لاتین شرکت Melli Mortgage1911
کد 4 رقمی شرکت MELZ
کد 12 رقمی شرکت IRO6MELZ9887
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
زیرگروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن