تدبیر04 - اجاره اقتصادی تدبیر14040606

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تدبیر04
نماد 30 رقمی اجاره اقتصادی تدبیر14040606
کد 5 رقمی نماد TD1Q1
کد 12 رقمی نماد IRB3TD010461
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اجاره اقتصادی تدبیر14040606
نام لاتین شرکت Tadbir.IJR250828
کد 4 رقمی شرکت TD01
کد 12 رقمی شرکت IRB3TD010463
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک اجاره