ولغدر - لیزینگ‌خودروغدیر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ولغدر
نماد 30 رقمی لیزینگ‌خودروغدیر
کد 5 رقمی نماد LKGH1
کد 12 رقمی نماد IRO1LKGH0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت لیزینگ‌خودروغدیر
نام لاتین شرکت Ghadir Kh. L.
کد 4 رقمی شرکت LKGH
کد 12 رقمی شرکت IRO1LKGH0008
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه سایر واسطه گریهای مالی
زیرگروه لیزینگ مالی