خصدرا - صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خصدرا
نماد 30 رقمی صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
کد 5 رقمی نماد SDRP1
کد 12 رقمی نماد IRO7SDRP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
نام لاتین شرکت SADRA
کد 4 رقمی شرکت SDRP
کد 12 رقمی شرکت IRO7SDRP0001
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه پیمانکاری صنعتی
زیرگروه ساختمان و مهندسی عمران