جوین - کشت و صنعت جوین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی جوین
نماد 30 رقمی کشت و صنعت جوین
کد 5 رقمی نماد JAIP1
کد 12 رقمی نماد IRO7JAIP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشت و صنعت جوین
نام لاتین شرکت Jovain Agri.&Ind
کد 4 رقمی شرکت JAIP
کد 12 رقمی شرکت IRO7JAIP0006
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته