وامین - س. امین توان آفرین ساز

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وامین
نماد 30 رقمی س. امین توان آفرین ساز
کد 5 رقمی نماد ATAP1
کد 12 رقمی نماد IRO7ATAP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت س. امین توان آفرین ساز
نام لاتین شرکت Amin Tavan Inv.
کد 4 رقمی شرکت ATAP
کد 12 رقمی شرکت IRO7ATAP0002
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی