زدشت - کشت و صنعت دشت خرم دره

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زدشت
نماد 30 رقمی کشت و صنعت دشت خرم دره
کد 5 رقمی نماد DKHZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3DKHZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره
نام لاتین شرکت Dashte Khoramdareh
کد 4 رقمی شرکت DKHZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3DKHZ0003
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته