فارس - صنایع پتروشیمی خلیج فارس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فارس
نماد 30 رقمی صنایع پتروشیمی خلیج فارس
کد 5 رقمی نماد PKLJ1
کد 12 رقمی نماد IRO1PKLJ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
نام لاتین شرکت Khalij Fars
کد 4 رقمی شرکت PKLJ
کد 12 رقمی شرکت IRO1PKLJ0005
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود