تنوین - تامین سرمایه نوین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تنوین
نماد 30 رقمی تامین سرمایه نوین
کد 5 رقمی نماد TNOV1
کد 12 رقمی نماد IRO1TNOV0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تامین سرمایه نوین
نام لاتین شرکت S*Novin Investment
کد 4 رقمی شرکت TNOV
کد 12 رقمی شرکت IRO1TNOV0009
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی