شلیا - شرکت مواد ویژه لیا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شلیا
نماد 30 رقمی شرکت مواد ویژه لیا
کد 5 رقمی نماد LIAZ1
کد 12 رقمی نماد IRO7LIAZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شرکت مواد ویژه لیا
نام لاتین شرکت Lia Company
کد 4 رقمی شرکت LIAZ
کد 12 رقمی شرکت IRO7LIAZ0000
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه