زشریف - کشت وصنعت شریف آباد

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زشریف
نماد 30 رقمی کشت وصنعت شریف آباد
کد 5 رقمی نماد SAAZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3SAAZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشت وصنعت شریف آباد
نام لاتین شرکت Sharif Abad AGRI
کد 4 رقمی شرکت SAAZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3SAAZ0005
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته