سشرق - سیمان‌ شرق‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سشرق
نماد 30 رقمی سیمان‌ شرق‌
کد 5 رقمی نماد SSHR1
کد 12 رقمی نماد IRO1SSHR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان‌ شرق‌
نام لاتین شرکت Shargh Cement
کد 4 رقمی شرکت SSHR
کد 12 رقمی شرکت IRO1SSHR0000
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ