کاسپین - داروسازی کاسپین تامین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کاسپین
نماد 30 رقمی داروسازی کاسپین تامین
کد 5 رقمی نماد KSPZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3KSPZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت داروسازی کاسپین تامین
نام لاتین شرکت Kaspian Daroo
کد 4 رقمی شرکت KSPZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3KSPZ0006
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی